Повлашћена станарска паркинг картица

 

Паркинг картица за физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, важи за паркиралишта у околини места пребивалишта.

Ко остварује право на ову картицу?
Физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, за возило у личној својини.

На којим паркиралиштима важи?
Паркиралишта у оквиру дефинисаног „станарског” блока у којем корисник има пребивалиште. Мапу са дефинисаним „станарским” блоковима можете погледати овде.


Колико кошта?
130,00 динара месечно односно 1.560,00 динара на годишњем нивоу.

Рок плаћања:
Плаћање - одмах. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

Начини плаћања:
Готовина, све врсте платних картица, чекови.

Потребна документација:
Лична карта и саобраћајна дозвола.

Где се може купити?
На нашој благајни у Улици Филипа Вишњића 47, свим радним данима и суботом, осим недељом, од 8-20 часова.

Контакт телефони за све додатне информације:
021/472-41-40

Повлашћена паркинг картица за правна лица и предузетнике

 

Паркинг картица за правна лица и предузетнике који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату. Важи за паркиралишта најближа пословном простору.

Ко може да купи?
Правна лица и предузетници који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, предузетници - за једно возило, правна лица - за два возила.

На којим паркиралиштима важи?
Паркиралишта у оквиру дефинисаног блока у којем се налази пословни простор - дефинисано уговором. Мапу дефинисаних блокова можете погледати испод:

Колико кошта?
2.370,00 динара на месечном нивоу,
28.440,00 динара на годишњем нивоу.

Рок плаћања:
Плаћање - авансно. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

Начини плаћања:
Жирално, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код "Eрсте банке" број: 340-33817-38.

Где се може купити?
У нашој Служби продаје у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

Потребна документација:
1. Уколико сте предузетник - доказ да поседујете возило у власништву (саобраћајна дозвола); Уколио сте правно лице - доказ да је возило у власништву правног лица (саобраћајна дозвола).
2. Доказ да се ваш службени простор налази у зони паркирања што се доказује једним од следећих докумената: извод из регистра предузетника односно правних лица (АПР), извод из земљишњих књига о власништву над пословним простором, у суду оверен купопродајни уговор или уговор о закупу пословног простора.

Контакт телефони за све додатне информације:
021/48-72-115, 48-72-149

Захтев за куповину ове паркинг картице можете преузети овде

Златна паркинг картица за физичка лица

 

Месечна картица за коришћење свих паркиралишта и гаража на територији Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања.

Ко може да купи?
Сва физичка лица.

На којим паркиралиштима важи?
На свим паркиралиштима и у гаражама у Новом Саду на којима паркирање наплаћује ЈКП „Паркинг сервис”.

Колико кошта?
5.800,00 динара месечно.

Рок плаћања:
1. Ако се картица купује за један месец, плаћање - одмах.
2. Ако се картица купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - први месец одмах, а остали до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, картица постаје неважећа.
3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред.

Начини плаћања:
Готовином, платним картицама (све врсте), чековима, административном забраном (прва уплата готовином, платном картицом или чековима).

Где се може купити?
На нашој благајни у Улици Филипа Вишњића 47, свим радним данима и суботом од 8 до 20 часова.

Потребна документација:
Лична карта, саобраћајна дозвола.
Уколико се плаћа путем административне забране - попуњен и оверен образац административне забране (који се преузима на нашој благајни).

Златна паркинг картица за правна лица

 

Месечна картица за коришћење свих паркиралишта и гаража на територији Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања.

Ко може да купи?
Сва правна лица, без обзира на седиште и облик организовања.

На којим паркиралиштима важи?
На свим паркиралиштима и у гаражама у Новом Саду на којима паркирање наплаћује ЈКП „Паркинг сервис”.

Колико кошта?
5.800,00 динара месечно.

Рок плаћања:
1. Ако се картица купује за један месец, плаћање - авансно.
2. Ако се картица купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - плаћа се по добијеном предрачуну, до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, картица постаје неважећа.
3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред, по добијеном предрачуну.

Начини плаћања:
Жирално, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код "Ерсте банке" број: 340-33817-38.

Где се може купити?
У нашој Служби за продају у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

Потребна документација:
Допис са следећим подацима:
назив правног лица са адресом, ПИБ, лице овлашћено за заступање, контакт особа и контакт телефон, подаци о возилу за које се купује паркинг картица: марка возила и регистарска ознака.

Контакт телефон за све додатне информације:
021/48-72-115, 48-72-149

Захтев за куповину ове паркинг картице можете преузети овде